Біздің байланыс телефонымыз
+7(7122)
35-55-24
Кері байланыс
Сайт бойынша іздеу

Облыстық үшжақты комиссия туралы ереже

Атырау облыстықәлеуметтікәріптестік пен әлеуметтікжәне
еңбекқатынастарынреттеужөніндегіүшжақты
комиссиясының№1 23.02.2022 жылғы
шешімімен БЕКІТІЛДІ
 
Атырау облысыныңәлеуметтікәріптестік пен әлеуметтікжәнееңбекқатынастарынреттеу жөнінде тұракты
әрекеттегіүшжақтыкомиссиясы туралы Ереже
 
1. Жалпыережелер
1.1.   Атырауоблыстықәлеуметтікәріптестік пен әлеуметтікжәнееңбекқатынастарынреттеужөніндегітұрақтыәрекеттегіүшжақтыкомиссиясыжұмыстобының (бұданәpiмәтінбойынша Комиссия) қызметі 2007 жылғы 15 мамырдағыҚазақстанРеспублиқасыЕңбеккодексінегізіндеатқарушыбилікоргандарыөкілдерінің, облысжұмыскерлері мен жұмысберушілерінің, Комиссия жұмыстоптарыныңотырыстары, консультациялары, ұжымдықкеліссөздері, еңбекжәнебасқа да оғанқатыстықатынастардыреттеудіңнегізгібағыттарыбойыншатараптарұстанымдарынкелістірутүріндежүзегеасырылады.
Комиссия сәйкескелісімдер мен шешімдерменрәсімделетінконсультациялар мен келіссөздерөткізужолыменәлеуметтікәріптестіктараптарымүдделерініңкелісімдеріменқамтамасызететінтұрақтыәрекеттегі орган болыптабылады.
1.2.  Облыстыңатқарушыоргандарыныңөкілдерібелгіленгентәртіптеуәкілеттіжұмыскерлермен жұмысбepyшiлepдiңөкілдеріретіндеоблыстықүшжақтыкомиссияныңқатысушыларыболыптабылады.
1.3. Белгіленгентәртіптетіркелгенжұмыскерлер мен жұмысберушібірлестігініңәрқайсыөзөкілдерінКомиссияныңсәйкестарабыныңқұрамынажіберугеқұқылы.
1.4.   Комиссия үйлестірушісітараптардыңбірлескен шешімібойыншатағайындалады. Комиссия үйлестірушісітараптардыңқызметінеқатыспайды.
1.5.   Комиссия тараптарыныңперсоналдықұрамынәрбірәлеуметтікәріптеспен (әлеуметтікәріптестіктарабыныңқатысушысы) өзбетімен тең құқықтық, өзара жауапкершілік, өкілділік негізіндеқалыптастырады. Әртараптан Комиссия мүшелерінің саны солтараптыңқатысушылардыңкелісуіменбелгіленеді, бірақадам саны 10адамнанаспаукерек.
Комиссия құрамындажұмыскерлер мен жұмысберушіөкілдерінбекітужәнеауыстыруәлеуметтікәріптестіктіңсәйкестарабынасайжүргізіледі.
Облыстыңатқарушыоргандарыныңөкілдерінбекітужәнеауыстыруоблысәкімдігініңқаулысынасәйкесжүргізіледі.
ЖұмыскерлердіңКомиссиядаөкілеттілігінеқатыстыдаулымәселелержұмыскерлерөкілдерініңбірлескенмәжілісіндешешіледі.
ЖұмысберушілердіңКомиссиядаөкілеттігінеқатыстыдаулымәселелержұмысберушілерөкілдерініңбірлескенмәжілісіндешешіледі.
1.6.   Комиссия өзқызметіноблыстықкелісімдегітараптарқарастырғанміндеттемелердіесепке ала отырыпқалыптастырылатынжәнеолардыңқосымшаұсыныстарынегізінде өзібекіткенжұмысжобасынасәйкесжүзегеасырады.
1.7.   Отырыстаржылынакемінде төртретөткізіледі.
 
2. Комиссия функциялары
2.1 Атырау облысының әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөнінде тұракты әрекеттегі үшжақты комиссиясы функциялары:
1) әлеуметтік әріптестік тараптарының бас келісімді, салалық келісімдерді және республикалық және салалық комиссиялардың шешімдерін орындауын қамтамасыз ету;
2) өңірдің бағдарламалық және стратегиялық құжаттарын (әлеуметтік әріптестік тараптарының бастамасы бойынша) қарау;
3) әлеуметтік-еңбек жанжалдарының және ереуілдердің алдын алу және оларды болғызбау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және келісу;
4) жұмыс берушілерге және қызметкерлердің өкілдеріне еңбек дауларын реттеуге жәрдемдесу;
5) жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге және жұмыссыздық деңгейін қысқартуға бағытталған шараларды қолдану;
6) өңірлік келісімді жасасу және оның орындалуын мониторингтеу;
7) Ұжымдық еңбек дауларының алдын алу және оларды шешу мәселелері жөніндегі кеңесті қалыптастыру;
8) облыстық комиссияның негізгі мақсаттары мен міндеттерін іске асыруға бағытталған өзге де функцияларды жүзеге асыру болып табылады.
 
3. Комиссия құқықтары
3.1. Комиссия:
1) өзотырыстарындаәлеуметтікжәнееңбекқатынастарысаласындағыкелісілгенсаясаттыөткізупроблемасынқарастыруға;
2) келісімжобасынәзірлеуде, осы келісімді іскеасыруда, Комиссия шешімдерінорындаудажұмысберушілер мен жұмыскерлербірлестіктеріөкілдерінің, кәсіпкерлерассоциацияларының, облыстыңатқарушыоргандарөкілдерініңмүдделерінкелістіруге;
3) облыстыңатқарушыоргандарөкілдерінен, кәсіпкерлерассоциацияларынан, жұмысберушілер мен жұмыскерлербірлестіктеріөкілдеріненәлеуметтікжәнееңбекқатынастарынреттейтінжасалыпжатқанжәнежасалғанкелісімдертуралыақпаратсұрауға;
4) қабылданғаншешімдердіңорындалуынбақылауға, орындалмағанжағдайдажауаптыадамдарынанәлеуметтікәріптестіктарапынаанықталғанбұзушылықтардыжоюжәнетапсырмалар мен қабылданғанміндеттемелердіорандалмағанынакінәліадамдарға тиістішараларколданутуралыұсыныспенақпаратжіберуге;
5) атқарушыоргандарданұжымдықкеліссөзжүрізугежәнекелісім, шешімжобаларынәзірлеуге, белгіленгенкелісім, шешімніңорындалуынабақылауұйымдастыруғақажеттіәлеуметтікжағдайтуралыақпаратгысұрауғажәнеалуға;
6)  уәкілеттімемлекеттікоргандарыныңқарастыруынаәлеуметтікжәнееңбекқатынастарысаласынданормативтікқұкықтықактілердіәзірлеужөніндеұсыныстаренгізуге;
7) ғалымдар мен мамандардытартыпжұмыстоптарынқұруға;
8) облысатқарушыоргандарының, коғамдықбірлестіктердіңжұмыскерлері^жәнетәуелсізсарапшылардыоблыстық Комиссия отырыстарынашақыруға;
9) Комиссия белгілегенмерзімде, атқарушыбилікоргандары, Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, кәсіпкерлерассоциацияларыныңөкілдері, жұмысберушілер мен жұмыскерлербірлестіктерініңқарауынажәнеорындауынаміндеттібірлескенкелісімдер мен шешімдердіқабылдауға;
10) аталған ic-шаралардыңұйымдастырушыларыменкеліскентәртіптеәлеуметтікжәнееңбекқатынастары мен әлеуметтікәpiптecтікмәселелеріжөніндехалықаралық, республиқалық, аймақаралықмәжілістерді, конференцияларды, конгресстерді, семинарлардыөткізугеқатысуғақұкылы.
 
4. Комиссияныңжұмыстоптары
4.1. Комиссия шешіміменКомиссияныңоблыстықкелісімдері мен шешімдерініңәзірлепорындалуынбақылаудыжүзегеасыру үшін, отырыстарғашығарылатынсұрактардыәзірлеуүшінКомиссияныңтұрақтыәрекеттегіжәнеуақытшаүшжақтыжұмыстоптары (бұданәpiмәтінбойыншаЖұмыстобы) құрылады.
ТараптарқатысушыларыЖұмыстоптарыныңқұрамынаөзөкілдерінжібереді.
Жұмыстоптары мен КомиссияныңұйымдастырушылықжұмыстарынҮйлестіруші мен «Атырау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы»қамтамасызетеді.
4.2. Жұмыс топтарының отырыстары Жұмыс топтарының жетекшісі мен үйлестірушінің қолы қойылатын хаттамалармен рәсімделеді.
4.3. Тұрақты Жұмыс тобының жетекшісі болып«Атырау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» басшысының орынбасарытабылады.
 
 
5. Комиссия отырысын әзірлеу
5.1. Комиссия отырысының күн тәртібі жобасы Жұмыс тобының мүшелерімен комиссия жұмысы жоспарының, Комиссияның бұрын қабылдаған шешімдері, тараптардың ұсыныстары мен белгіленген тәртіпте ұсынылатын сәйкес материалдар негізінде құрастырылады.
Комиссияның қүн тәртібін құрастыру кезінде әр тарап жұмыс жоспарына кірмейтін Комиссия отырысының күн тәртібіне кірмейтін мәселелерді күн тәртібіне енгізуді ұсынуға құкылы.
Комиссия отырысына косымша мәселені шығаруға бастама жасағандар Жұмыс тобының отырысына дейінгі 15 күннің ішінде мәселенің Комиссия отырысында қарауға мақсатқа сәйкес дәлелі мен барлық қажеті материалдарды (анықтама, шешім жобасын) ұсынады.
5.2. Әдеттегідей Комиссия отырысының қарауына Жұмыс тобымен қаралған мәселелер шығарылады.
5.3. Әр тарап материалдары мен өткізу қажеттігінің жазбаша негіздеуімен Комиссияның кезектен тыс отырысын өткізу туралы ұсыныс жасауға құкылы. Басқа тараптан келіссөзді бастауға ұсыныс алған тараптар 10 күннің ішінде оларды қарап, талқылап келіссөзге кipicyгe міндетті.
5.4. Ұсынылған Комиссия отырысы күн тәртібі мәселелері жөнінде Үйлестірушіге: жүргізу тәртібі; анықтама хат; Комиссия шешімдерінің жобалары (ұсыныстары); отырысқа шақырылатын адамдар тізімі беріледі.
5.5. Жұмыс тобында талқыланғаннан кейін күн тәртібіндегі әзірленген материалдар отырысқа дейінгі10 күннен кешіктірілмей тараптармен келісу бойынша Комиссия отырысын өткізу күнін белгілейтін үйлестірушіге жіберіледі.
5.6 Отырысқа 7 күн қалғанда Комиссия мүшелері мен шақырылғандарды отырыстың өтетін күні, уақыты және орны туралы ақпарат береді және отырысқа дейінгі 5 күннен кешіктірмей олардың мекен-жайларына қажетті материалдар жолдайды.
Комиссияның кезектен тыс отырысы өткізілген жағдайда материалдар тікелей Комиссия отырысының алдында Комиссия жақтарына берілуі мүмкін, бірақ Комиссия отырысына кем дегенде1 күн қалғанда беріледі.
5.7.  Комиссия отырысына Комиссия құрамына кірмейтін жұмыс берушілер, жұмыскерлер мен атқарушы билік органдарының; өкілдері, сонымен қатар мамандар мен басқа ұйымдардың өкілдері шақырылуы мүмкін.
Комиссия отырысына қатысуға өтінімдері отырысқа дейінгі 5 күннен кешіктірмей сәйкес тараптар үйлестірушіге береді.
5.8. Комиссия отырысына дейін отырысқа қатысушылардың тіркеуі өткізіледі.
5.9. Комиссия отырысына бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері шақырылады. Пресс-релиздітараптардыңұсыныстарынескереотырыпжұмыстобыәзірлейді.
5.10. Комиссия отырыстарыАтырау облыстықәкімшілігі ғимаратында немесе «Атырау облысы кәсіподақтар Орталығы» аумақтық кәсіподақтар бірлестігі ғимаратында өткізіледі.
 
6. Комиссия отырысынөткізу тәртібі
6.1. Отырыстараптарөкілдерініңүштен екісіболғандазаңдыдептанылады.
6.2. Отырыстыоблыстыңатқарушыоргандарытарапыныңтөрағасыөткізеді.
6.3. Облыстыңатқарушыоргандарытарапыныңтөрағасы:
1) Комиссияныңбекітуінеотырыскүнтәртібі мен оныңжұмысрегламентіжайындағыұсыныстардыенгізеді;
2) отырыстың осы ережегесәйкесөткізілуінқамтамасызетеді.
3) ұсыныстардыңқабылданғанретімен, ал қажетболғанжағдайдасебебінжариялапөзгертілгенретпенсөзбереді;
4) Комиссияменбекітілгенотырысрегламентібұзылғанжағдайдасөзсөйлеушігеескертужасауғанемесесөзбермеугеқұқылы.
6.4. Баяндауға, хабарландыруға, ақпаратқа, сөзсөйлеугеберілетінуакыт Комиссия қабылдағанотырысрегламентінесәйкесбелгіленеді.
 
Комиссия мүшелері мен шақырылғандар Комиссия отырысындатөрағасөзбергендесөйлейді.
 
Комиссия мүшесі:
1) Комиссия менЖұмыстоптарыныңотырыстарындаталқыланатынмәселелержөніндеұсыныстаренгізуге;
2) Комиссияныңтұрақтыжәнеуакытшажұмыстоптарыныңотырыстарынақатысуғақұкылы.
 
Комиссия мүшесі:
1) Комиссия менЖұмыстобыныңотырыстарынақатысуға;
2) Комиссия шешімдерініңжүзегеасырылуынажәрдемдесуге;
3) олөкілболғанжұмыскерлербірлестіктеріне, кәсіпкерлер мен жұмысберушілерассоциациясына Комиссия қызметіжәнеКомиссияныңоблыстықкелісімдері мен шешімдерініңорындалубарысыжөніндежүйелітүрдеақпаратберугеміндетті.
Комиссия мүшесітарап пен олардыңмүддесіқорғайтынуәкілеттіоргандарыныңалдындатікелейжекежауапты.
 
 
7. Шешімдердіңорындалуынбақылаужәнеқабылдау тәртібі
7.1. Комиссия өзшешімдерінсәйкескелісімдермен, шешімдерменрәсімделетінкеліссөздердебарлықтараптардыңкелісуінежетунегізіндеқабылдайды.
7.2. Келіссөздербарысында, егертараптаркелісімгекелмесе, келіспеушіліктіжою мен келіссөздіжалғастырумезгілі бар соңғыжинақталғанұсыныстаренгізілгенхаттамажазылады.
7.3. Қаралатынмәселелержайындағышешімдержобалары Комиссия мүшелерінежазбашажәнеэлектрондытүрдеберілуімүмкін.
7.4. Комиссия тараптарөкілдеріненшешімжобасынәзірлеуге, жобағатүзетулер мен толыктыруларенгізуге, оныңредакциялықтолықтыруүшінредакциялық комиссия құруғақұкылы.
7.5. Әлеуметтікәріптестіктараптары, Комиссия Үйлестірушісішешімдердіңорындалуынбақылаудыжүзегеасырады.
Келісімдердің, шешімдердіңорындалуынажауаптылар Комиссия белгілегенмезгілгедейінкелісімдердің, шешімдердіңорындалубарысыжөніндеКомиссияғатоқсаннынабipретақпарат беру үшінжазбашаақпараттыЖұмыстобынанемесеүйлестірушігежолдайды.
7.6. Комиссия отырысыныңхаттамасынажәнешешімдергеотырыстатөрағалықеткенәлеуметтікәріптестіктараптарыөкілдерініңжетекшілеріқолқояды. Жұмыстобыхаттама мен шешімніңкөшірмелерінәлеуметтікәріптестіктараптарыөкілдерініңжетекшілерінежәнешешімдердіңорындалуынажауаптыларғажолдайды.
 
 
Бірінші жақ:
Атырау облысы Әкімінің орынбасары
Салимжан Жұмашұлы Нақпаев
 
Екінші жақ:
«Атырау облысы кәсіподақтар Орталығы»
аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің
төрағасы
Сұлтанов Диас Бауыржанұлы
 
Үшінші жақ:
«Атырау облысының кәсіпкерлермен жұмыс
берушілер Одағы» қоғамдық бірлестігінің төрайымы
Беккужиева Әлия Байжанқызы
 
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының
Атырау облысы филиалының басшысы
Жәкиев Асылбек Мұхитұлы
ҚРКФ-ның шипажайлары мен қонақ үйлері